fbpx

home

—– US BIEREN DY'T IT HIELE JIER TE KRIJEN BINNE —–

—– BESJOCH ALLE BIEREN —–

RENZE & FRANS

EIN 2014 | Tusken de rook fan mout, hop en gêst stienen se te rieren yn it alderearste brousel fan de Grutte Pier Brouwerij.

RENZE BIL

De man dy't hannelet út it hert wei. It giet net om ferkeapjen, mar om gunnen. Dizze man mei it heechste oankrûpgehalte fan Noard-Nederlân soarget derfoar dat ôfnimmers sjogge dat de brouwerij mei deselde wearden tinkt en docht as Grutte Pier destiids (krêft, frijheid, ûnôfhinklikens, betrouberens en grutskens). As brouwerij hawwe wy al in soad fazen hân; tefolle fraach te min oanbod, tefolle oanbod te min fraach, positive reaksjes, grutte problemen, lytse braderyen, grutte festivals, lytse winkels, grutte keaten. Renze is dejinge dy't de Grutte Pier Brouwerij dêr trochhinne koerst hat. Hy keas foar de persoanlike oanpak, sadat wy no in grutte en hechte bân mei ús ôfnimmers hawwe.

FRANS FILIUS

De kreative skepper fan ferhaal en fyzje om Grutte Pier, de brouwerij en de rol rjochting de mienskip hinne. Alle resepten binne fan syn hân. Resepten dy't oanslute by de winsken fan ús omjouwing. Bieren fol smaak en karakter. Bieren dy't tagonklik binne foar elkenien. Troch syn ûndernimmerskip is de brouwerij wurden ta wat it no is en sil dy tagroeie nei wat it wêze moat. Syn unike eachweid, entûsjasme en wilskrêft soargje derfoar dat Grutte Pier Brouwerij dé Fryske brouwerij is en rûnom bekend wêze sil. Syn koers wurdt bepaald mei deselde wearden as Grutte Pier destiids (krêft, frijheid, ûnôfhinklikens, betrouberens en grutskens).

De held Grutte Pier

Sûnt 1500 is dizze namme in begryp yn Fryslân. In namme fol krêft, frijheid, ûnôfhinklikens, betrouberens en grutskens. In namme dy't wy as brouwerij brûke om ús bieren in ferhaal mei te jaan. Dêrtroch wurdt der in belibbing kreëarre en wurdt it ferhaal fan Grutte Pier noch libbener. Grutte Pier fersterket ús en wy ferstrekke Grutte Pier.

Grutte Pier hat syn namme te tankjen oan de manmoedige ferhalen fan de frijheidsstrider en folksheld dy't om 1517 hinne Fryslân beskerme tsjin de Saksen en Hollanners. Pier Gerlofs Donia wie syn namme en troch syn ûnbidich grutte stal en in boppeminsklike krêft waard er Grutte Pier neamd. Mochtst Grutte Pier tsjinkomme en wolst foarkomme dat er dy deamakket, dan kinst troch it goed útsprekken fan de ûndersteande sin bewize datst in Fries bist en gjin Saks of Hollanner.

 

 

Bûter, brea en griene tsiis,
wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.

NIJSTE BIEREN

Us assortimint groeit noch altiten. Sa út en troch komt der in bier foar yn it fêste assortimint. Almeast binne it nije bieren dy't ienkear ferskine.

BIERPRIUWERIJEN

Kenst de bieren fan Grutte Pier noch net of bist wol bekend mei ús ferneamde Tripel of Stout en dêrtroch benijd wurden nei ús oare bieren? Gjin probleem, Grutte Pier Brouwerij fersoarget ferskate soarten priuwerijen.