fbpx

BIEREN

—– US BIEREN DY'T IT HIELE JIER TE KRIJEN BINNE —–

Grutte Pier Blûn

In bier mei in fruitich aroma dat goed foar de toarst is. It hat in moutige smaak en in hoppige bitterens yn ’e ôfdronk. Ynspirearre op ús Tripel en troch it lege alkoholgehalte kinst fan mear bieren genietsje yn ien sesje, dêrom neame wy dit bier ek wol ús Session Tripel.

Skaaimerken:

3 nôteblûn, ûnfiltere en boppegêstjend.
Alkoholpersintaazje: 4,5%
Skinktemperatuer: 5°C

Rook:: Harsige hop, sinesappel, mout, swiet, justjes sitruseftich.
Smaak: Trochdrinkber fris, moutich, aromahop en lichte hopbitter.
Mûlgefoel: Koalsoerprikkeling, fris en licht byinoar lûkend.
Neismaak: Hopbitter, krûdich, moutich, sinesappel.

Tsiiskombinaasje Boere-camembert, kapriola, livarot, âlde skieppetsiis, Bastiaansen blau (4 moanne), Brillat-Savarin, Boere-Leidsekaai, gorganzola dolce, âlde Boere-Goudse

Grutte Pier Dûbel

Grutte Pier Dûbel is in smaakfol donker bier. It bier hat in aroma fan donker fruit en banaan. De smaak is moutich, karamel en swiet mei in fruitichheid fan banaan, fanylje en is in bytsje núteftich. De ôfdronk giet fan swiet nei bitter.

In bier om it hiele jier troch fan te genietsjen.

Skaaimerken:

Unfiltere en boppegêstjend.
Alkoholpersintaazje: 7%
Skinktemperatuer: 7-8°C

Rook: Fruitich swiet mei karamel en moutich.
Smaak: Lichte fruitichheid, swiet en moutich mei in licht bitterke.
Mûlgefoel: Lichte koalsoerprikkeling, plakkerich en licht byinoar lûkend.
Neismaak: Aromatysk, krûdich en lichtswiet.

Tsiiskombinaasje Noard-Hollânske geit, Doruvael, Pelardon, Bastiaansen blau (4 moanne), gorgonzola dolce

Grutte Pier WYTBIER

Grutte Pier Wytbier is in fris en fruitich weetbier. Hearlik foar de toarst om fan te genietsjen mei in hearlik sintsje yn it gesicht.

Dit bier is broud mei 100% lokale weet.

Skaaimerken:

2 nôteweetbier, ûnfiltere en boppegêstjend.
Alkoholpersintaazje: 5%
Skinktemperatuer: 5°C
20 EBU
8,5 EBC

Rook: Fruitich, sinesappel, mout, swiet, justjes sitruseftich.
Smaak: Trochdrinkber fris, moutich, krûdich en lichte hopbitter.
Mûlgefoel: Koalsoerprikkeling, fris en licht byinoar lûkend.
Neismaak: Fol en rûn, krûdich, moutich, sinesappel.
sinaasappel.

Tsiiskombinaasje Boere-camembert, kapriola, livarot, âlde skieppetsiis, Bastiaansen blau (4 moanne), Brillat-Savarin, Boere-Leidsekaai, gorganzola dolce, âlde Boere-Goudse

Grutte Pier Tripel

De moutigens stiet foar de tiid dat Grutte Pier noch in boer út Kimswert wie. De swietige bitterens stiet foar de wraak op de Hollanners dy’t syn frou fermoarden.

Skaaimerken:

3 nôtetripel, ûnfiltere en boppegêstjend.
Alkoholpersintaazje: 7,5%
Skinktemperatuer: 7-8°C

Rook: Sinesappel, mout, swiet, justjes sitruseftich.
Smaak: Swiet, moutich, lichte hopbitter, licht soerich.
Mûlgefoel: Flinke koalsoerprikkeling, plakkerich en licht byinoar lûkend.
Neismaak: Krûdich, swietich, moutich, sinesappel, hopbitter.

Tsiiskombinaasje Munster mei kummel, Wolverlei pyramide, Manchego, Wylde weide (1 jier), Andiker skiep, Tomme de Savoie, Headammer

Grutte Pier Quadrupel

Grutte Pier Quadrupel is in bier fol krêft en smaak lykas Grutte Pier sels. In rook fan rezinen, karamel en kaniel. De smaak is sêftswietich, krûdich, karamel en licht alkohoalysk. In licht bittere neismaak mei in moai fol mûlgefoel.

In bier om fuortdaliks te degustearjen of om in tal jierren rypje te litten.

Skaaimerken:
Unfiltere en boppegêstjend.
Alkoholpersintaazje: 9,5%
Skinktemperatuer: 9-10°C
25 EBU
80 EBC

Rook: rezinen, karamel en kaniel.
Smaak: sêftswietich, krûdich, karamel en licht alkohoalysk.
Mûlgefoel: licht bittere neismaak mei in moai mûlgefoel.
Neismaak: krûdich, swietich, moutich, karamel, hopbitter.
Tsiiskombinaasje Limboarchske Rommedoe, Beemster X-O, berchtsiis, gorgonzola, Stilton, Bastiaansen blau, Roquefort, Blue Stilton (Colston Bassett), Boere-Leidsekaai

Grutte Pier Frijheid

Mear ynformaasje fan juny 2020 ôf

—– SEIZOENSBIEREN, SPECIALS en BIEREN FOAR DY'T IENKEAR FERSKINE —–

MAITIIDSBIER 6%

BOCK 8%
Fan oktober ôf

FRYSKE BOEZEM 7,5%

RODULF DE FIKING 7,5%
HUNINGTRIPEL
gearwurking Frysk Museum

ELIKSER 11,5%
WINNER WBA 18
MITRABIER fan it JIER 19

KRACHT yn de NACHT 10%
WINNER WBA 18

538 7,5%
TRIPEL
Kasper van Dijk 2019

539 5%
Molke Stout
Bonny Dijkstra 2020

—– BRETTTÛNE – WYLDE EN LICHT SOERE BIEREN —–

BRETTTÛNE 10 6%
FRUIT

BRETTTÛNE 11 6%
Mingeling 11

BRETTTÛNE 14 8%
GRUTTEGEUZE
vanaf zomer 2020

BRETTTÛNE 15 8%
Mingeling 15
vanaf zomer 2020

BRETTTÛNE 16 8%
DÛBEL
vanaf zomer 2020

BRETTTÛNE 17 7%
KÛT
vanaf zomer 2020