fbpx

BROUWERIJ

Het ontstaan

Grutte Pier Brouwerij ûntstiet yn 2014, oan de stamtafel fan spesjaalbierkafee De Markies yn Ljouwert. Hjir komme wy, Frans Filius en Renze Bil, yn 'e kunde mei de fernijende smaken fan spesjaalbier. Mei in StiBON-oplieding yn 'e bûse, in treflike noas foar rook, kleur en smaak én in flinke doasis lef en ûndernimmerskip begjint Frans te eksperimintearjen mei de klassike Belgylske bierstilen dêr't er sa sljocht op is. Renze distribuearret de earste brousels (dan noch yn relatyf lytse oplaach) út syn eigen skuorre wei nei lokale kafees yn Ljouwert en omkriten. It merk Grutte Pier Brouwerij is berne: in spesjaalbier dat syn namme tanket oan de manmoedige Fryske folksheld en frijheidsstrider Pier Gerlofs Donia.

Wilens is de brouwerij útgroeid ta ien fan de grutste spesjaalbiermerken fan Fryslân en binne wy rûnom bekend by sliterijen, supermerken, gruthannels, braderyen en festivals yn it noarden én dêrbûten. Sin om te priuwen? Gean nei in ferkeappunt by dy yn 'e buert of ús webwinkel. Bring in besite oan ús priuwlokaal yn Bartlehiem. Of gean nei spesjaalbierkafee De Markies, want it plak dêr't alles begûn is, is noch altiten ít húsbierkafee fan de brouwerij.

De held Grutte Pier

Grutte Pier Brouwerij hat syn namme te tankjen oan de manmoedige ferhalen fan Pier Gerlofs Donia, in frijheidsstrider en folksheld dy't om 1517 hinne Fryslân beskerme tsjin de Saksen en Hollanners. Nei de oerfal op syn pleats, dy't de Saksen yn 'e brân stieken en dêr't syn frou by fermoarde waard, transformearre er fan in fredige boer yn in legindaryske kriger. Tanksij syn ûnbidich grutte stal en boppeminsklike krêft waard er omdoopt ta Grutte Pier. In namme dy't stiet foar krêft, frijheid, ûnôfhinklikens, betrouberens en grutskens. Lykas ús bier. Dy twa gesichten fan Grutte Pier, as fredige boer én striidlustige kriger, komme werom op ús etiket.

Mochtst Grutte Pier tsjinkomme en wolst foarkomme dat er dy deadet, dan kinst troch it korrekt útsprekken fan dizze sin bewize datst in Fries bist en gjin Saks of Hollanner: Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.

Brouwboerderij Bartlehiem

In romte yn de natoer. Middenmank greiden, beammen, blommen, wetter, sinne, minsken, bisten en miljoenen mikro-organismen. En fansels ít ferneamde brechje fan Bartlehiem. Broupleats Bartlehiem is in plak dêr't wy lokale yngrediïnten brûke om unike bieren te brouwen.

It taheakjen fan de Broupleats oan ús merk Grutte Pier is ûntstien mei each op it feit dat Grutte Pier in boer wie foar't er frijheidsstrider waard en ús langstme om mei lokale nôten, fruitsoarten en krûden út eigen tún te brouwen. It staat njonken ús funksje as hierbrouwerij. As hierbrouwers brouwe wy ús bieren dy't it hiele jier troch te krijen binne (en dy't yn grutte oplagen broud wurde) ûnder kwalitatyf heechweardige omstannichheden yn in oarmans tsjettels. De Broupleats stiet júst yn it teken fan eksperimint: hjir ûntwikkelje wy nije bieren en brouwe dy yn lytsere oplagen, organisearje wy priuwerijen én brouwe wy wylde bieren lykas de Bretttûne.

GRUTTE PIER BIJ JOU IN DE BUURT

BEZOEK ONS IN BARTLEHIEM