fbpx

BIERYOGA

BIERYOGA

BIERYOGA

BIERYOGA

Under begelieding fan yogadosint Maikel fan 'De Inspiratieplek' folgest in ûntspannen yogales dêr'tst de techniken fan yoga by brûkst om it bier te priuwen.

Hast altiten al yoga dwaan wollen, mar sitst leaver yn 'e kroech? Of bist als yogabeoefener dochs wol o sa benijd hoe't dat him kombinearje lit mei it priuwen fan bier? Boek dan dizze bieryogales.

WAT: Yoga fan Maikel mei bierpriuwerij fan Grutte Pier Brouwerij (4 priuwgleskes).
WÊR: Grutte Pier Brouwerij Bartlehiem - Bûtendoar of binnendoar ôfhinklik fan it waar.
WANNEAR: Vrijdagavond 8 juli, 22 juli en 5 augustus van 19:30 – 20:30 uur (kies je datum in de agenda hieronder). Na afloop kunnen we met z’n allen nog een biertje drinken in het proeflokaal.
WA: Elkenien dy't nijsgjirrich is nei yoga en it priuwen fan bier!
KOSTEN: € 19,50 (ynklusyf bierpriuwerij)
MEINIMME: Yogamat & makkelijk zittende kleding. Heb je geen yogamat? Geef het even door, dan hebben wij er een paar op reserve.

Catégories : ,
0000