fbpx

Moordmysterie

Moordmysterie

Moordmysterie

19,95

It is 1520, Grutte Pier is fertize yn in heftige striid mei de Hollanners, mar der is in wapenstilstân ôfkundige. Lykwols kriget Grutte Pier noch altiten gjin rêst, want syn striidmakker Wierd Jelckama wurdt dea oantroffen yn in steechje efter it weardshûs De Markies dêr’t er de jûns derfoar sitten hat. It docht bliken dat er fermoarde is, it is oan Grutte Pier om út te finen wa’t de dieder is. Sa ûntstiet in syktocht troch letmidsiuwsk Kimswert, Grutte Pier nimt elkenien ûnder hannen. Hy fynt op it lêst yndied de dieder, mar de fraach is oftsto like tûk bist as Pier Gerlofs Donia!

Ter ere van de 500-jarige sterfdag van Grutte Pier komt Grutte Pier Brouwerij met een rijk geïllustreerde moordmysterie. Aan de hand van raadsels en puzzels met de bieren kun jij oplossen wie de laffe moord op Grutte Wierd heeft gepleegd. Een spannend spel onder het genot van een biertje voor de komende donkere dagen.

Inhoud:
4 Bieren van 33cl: Geheim Bier, Witbier, Vrijheid, 539
Spelverhaal met slot
Viltjes

Los het mysterie alleen op of met een groep. Bier in het pakket is goed voor 2 personen, wil je het mysterie oplossen met meer dan 2 personen bestel dan een “2 pers. aanvulpakket” met de 4 bieren erin.

Utferkocht

Catégorie :
0000

Wilt u dit spel verkopen in uw winkel? Neem dan contact op met Renze Bil 06 – 21 83 48 81 renze@gruttepierbrouwerij.nl. Dit kan ook zonder slijtersvergunning.