fbpx

Seizoensbieren & Specials

Seizoensbieren & Specials

Fan in MAITIIDSBIER yn it foarjier oant in BOCK yn it neijier, fan in krêftich FRYSK HELDESTOUT oant in swietige HUNINGTRIPEL en fan in FRYSKE BOEZEM makke fan Frysk reinwetter oant in KVEIK mei in bysûnder etiket. Njonken de basisbieren en de spesjale fetripe bieren brouwe wy in ryk tal unike bieren, seizoensbrousels en specials.

Guon bieren binne altiten te ferkrijen, oaren komme ta stân troch in gearwurking en binne mar ien kear te krijen. Hâld ús webwinkel en sosjale media yn de gaten om op 'e hichte te bliuwen fan ús hjoeddeiske assortimint.

Samenwerking met een Kunstenaar

Ylle jierren ûntwikkelje wy in spesjaal bier yn oparbeidzjen mei in lokale keunstner/keunstneresse. It idee: ús brouwer ûntwikkelet in bier ynspirearre op de styl fan de keunstner, de keunstner op syn of har bar is folslein frij om it etiket te ûntwerpen nei eigen smaak. Sa ûntstiet der in krúsbestowing tusken beide, in nij bier mei in unyk etiket.

De 538 (538 jier nei de berte fan Grutte Pier), de 539 en de 540 binne ta stân kommen yn gearwurking mei Kasper van Dijk (scratchboard-artyst), Bonny Dijkstra (skilder) en Heleen Haijtema (fotografe). Besjoch it filmke oer Kasper hjirnjonken en keapje de 540 hjir yn ús webwinkel!

SEIZOENSBIEREN & SPECIALS

MAITIIDSBIER

KRACHT IN DE NACHT

FRYSKE BOEZEM

BOCK

JÛKELBURD

SKERNE WIEBE